Wycena mieszkania przez bank

Kupno mieszkania w bardzo wielu przypadkach wiąże się z koniecznością skorzystania ze wsparcia finansowego, jakim jest kredyt hipoteczny. Ubiegając się o kredytowanie w jakimkolwiek banku, warto zapoznać się z poszczególnymi etapami procesu kredytowego, takim jak analiza wniosku kredytowego, ocena zdolności kredytowej klienta, ocena ryzyka i analiza transakcji, i w końcu wydanie decyzji kredytowej.

Warto być również świadomym kosztów, jakie w związku z tym będziemy musieli ponieść – w zależności od polityki danego podmiotu, opłaty związane z obsługą kredytu mogą obejmować:

  • prowizję bankową,
  • ustanowienie hipoteki,
  • koszty notarialne,
  • założenie księgi wieczystej,
  • ubezpieczenie od zdarzeń losowych z przeniesieniem praw z polisy na bank udzielający kredytu oraz ubezpieczenie na życie z cesją na tenże bank.

Istotnym elementem procesu ubiegania się o kredyt, stanowiącym nierzadko dodatkowy koszt, leżący po stronie wnioskodawcy, jest również wycena mieszkania, na zakup którego ma być udzielone kredytowanie. Wymagane przez bank oszacowanie wartości nieruchomości stanowi podstawę przyznania i zabezpieczenia kredytu w określonej wysokości (od wartości mieszkania zależeć będzie wysokość przyznanego wsparcia).

Wycena mieszkania przez bank

fot. Wavebreak Media Ltd/bigstockphoto.com

Wycena nieruchomości, wymagana najczęściej na etapie wnioskowania o kredyt lub po wydaniu wstępnej decyzji banku, może być przeprowadzana przez pracowników jednostki (tzw. wycena bankowa lub wycena wewnętrzna), głównie na podstawie cen ofertowych podobnych nieruchomości, lub przez uprawnionego do tego rzeczoznawcę majątkowego (wycena zewnętrzna). Na podstawie sporządzonego przez niego operatu szacunkowego, opracowanego w oparciu o rzeczywiste ceny transakcyjne mieszkań o zbliżonych parametrach (wielkość, ilość i rozkład pomieszczeń, lokalizacja itp.), bank ustali czy wnioskowana przez klienta wysokość wsparcia jest adekwatna do wartości nieruchomości (określenie współczynnika LTV).

Co ważne, rzeczoznawca majątkowy nie może być przypadkowy, tzn. dowolnie wybrany przez osobę ubiegającą się o kredyt. Musi on być wskazany przez konkretny bank lub figurować na akceptowanej przez daną instytucję liście rzeczoznawców. W celu ograniczenia kosztów, związanych z każdorazową wyceną, wnioskując o kredyt w kilku bankach warto skorzystać z usług rzeczoznawcy współpracującego z wszystkimi wybranymi placówkami.

W przypadku wspomnianej wyżej wyceny bankowej, koszt szacowania wartości nieruchomości leży najczęściej po stronie banku – koszty wyceny sporządzanej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynoszącego w granicach czterystu-sześciuset złotych, zawsze pokrywa wnioskodawca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.