Jak odwołać się od decyzji rzeczoznawcy majątkowego?

Kupując mieszkanie nieodzownym elementem procesu kredytowego jest wycena mieszkania, na zakup którego kredyt ma być przyznany. Wycena taka może być dokonana przez bank, na podstawie wewnętrznego systemu lub powołanego przez niego rzeczoznawcy, lub też z inicjatywy kredytobiorcy przez rzeczoznawcę majątkowego, któremu ten zleci sporządzenie ekspertyzy.

Wycena dokonywana jest w formie operatu szacunkowego, a rzeczoznawcy majątkowi są podmiotami profesjonalnymi, posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, które potwierdza pozytywnie zdany egzamin i legitymacja. Dokument przez nich sporządzony jest dokumentem rzetelnym i wiążącym, nie ma on jednak charakteru dokumentu urzędowego, co oznacza, że jego wiarygodność lub prawidłowość sporządzenia może zostać podważona. Zarzuty takie wynikają najczęściej ze stronniczej oceny wyników wyceny, w tym zaniżenia czy zawyżenia ceny mieszkania. Jeśli więc osoba zainteresowana stwierdzi, że cena określona w operacie jest nieadekwatna do cen rynkowych, standardu nieruchomości, jej lokalizacji itp., czy też metoda obrana przez rzeczoznawcę nie była jej zdaniem najlepszą do dokonania tej oceny, może odwołać się od opinii.

Operat szacunkowy

Podważenia operatu szacunkowego dokonać można na kilka sposobów. Przede wszystkim zarzuty może sformułować osoba, w której interesie operat sporządzono. Muszą one być jednak solidnie uargumentowane, a w niektórych przypadkach warto podeprzeć się opinią innego rzeczoznawcy i sporządzonym przez niego kontroperatem. Należy jednak liczyć się z koniecznością pokrycia jego kosztów.

Dokonanie oceny operatu można zlecić również organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Jest to jednak procedura kosztowana i czasochłonna, gdyż organ ma dwa miesiące na wydanie oceny. Aby cechowała się ona bezstronnością oraz wiarygodnością przyjmuje się, że zespół oceniający powinien składać się z co najmniej trzech osób, wyłączając osoby w stosunku do których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności. Jeśli operat uzyska ocenę negatywną, przestanie być wiążący dla oceny wartości nieruchomości. Należy jednak mieć na uwadze, że cały ten proces nie prowadzi do uzyskania wiarygodnej informacji o wartości nieruchomości, a jedynie do weryfikacji sporządzonej już wyceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.