Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych to dobrowolny związek samorządowych organizacji, które posiadają osobowość prawną i stanowią stowarzyszenie rzeczoznawców majątkowych. Powstała w 1993 roku z inicjatywy 15 stowarzyszeń.

Jej działalność skupia się na interesach sfederowanych stowarzyszeń. Obecnie Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych składa się z 25 regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, w tym ok. 4 tysięcy członków.

logo_pfsrm

Najwyższą władzą PFSRM jest Rada Krajowa, działająca zgodnie z uchwalonym przez nią Regulaminem Rady Krajowej. Na jej członków są wybierani bądź powoływani z na mocy stosownych ustaw czy statutów przedstawiciele członków zwyczajnych.

Rada Krajowa ma obowiązek wybrać Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, który składa się z prezydenta oraz trzech wiceprezydentów.

Ponadto w ramach Federacji funkcjonują też: Komisja Arbitrażowa, Komisja Etyki, Komisja Standardów, Komisja Odznaczeń, Komisja Szkoleń Komisja uznania Zawodowego oraz Rada Programowa kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Do głównych celów działania PFSRM należy:

  • działanie na rzecz profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców, podejmowanie działań na rzecz rozwiązań legislacyjnych, reprezentowanie interesów tego środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz promocja zawodu rzeczoznawcy majątkowego;
  • wypracowywanie zasad współdziałania, a także różnych form integracji środowiska rzeczoznawców majątkowych;
  • podejmowanie działań dotyczących formułowania oraz kształtowania zasad etyki zawodowej i kontroli ich przestrzegania.

Zakres działań PFSRM obejmuje m.in.: uchwalanie statutu Federacji oraz jego zmian, zatwierdzanie rocznych budżetów, podejmowanie uchwał w sprawie organizowania działań międzystowarzyszeniowych i uchwalanie norm zawodowych postępowania rzeczoznawców majątkowych.

PFSRM zajmuje się też wydawaniem kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”, a także serii „Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.