Jak wygląda egzamin na rzeczoznawcę majątkowego?

OPOLJA/bigstockphoto.com

Rzeczoznawca majątkowy to zawód polegający na szacowaniu wartości nieruchomości. Zawód ten wykonywać mogą osoby fizyczne na podstawie specjalnych uprawnień nadawanych przez Ministra Infrastruktury. Nadanie uprawnień poprzedzone jest egzaminem zawodowym.

Rzeczoznawca dokonuje wyceny nieruchomości, a wnioski ze swojej pracy ujmuje w operacie szacunkowym, który jest zbiorem przeprowadzonych przez niego analiz, szczegółowych informacji o nieruchomości, oraz jej wartości rynkowej. Zawiera również dokumentację fotograficzną i geodezyjną. Dodatkowo rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy z zakresu rynku nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz skutków finansowych ich wprowadzenia, bądź zmiany, określać wartości nieruchomości na potrzeby hipoteki bankowej. Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego regulowane jest przepisami prawa.

Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych, oraz nie była karana za przestępstwo przeciwko:

 • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów,
 • mieniu,
 • obrotowi gospodarczemu,
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • lub przestępstwo skarbowe.

Poza tym musi posiadać wykształcenie wyższe, ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyć praktykę zawodową lub posiadać doświadczenie. Po spełnieniu tych warunków można przystąpić do egzaminu państwowego.

Egzamin składa się z części ustanej i pisemnej. Egzamin pisemny ma formę testu wielokrotnej odpowiedzi. Składa się z 90 pytań i trwa tyle samo minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 90. Do zdania testu konieczne jest uzyskanie co najmniej 65 punktów. Po zaliczeniu części pisemnej, kandydat przystępuje do części ustnej egzaminu. Osoby, które ukończyły część pisemną lub ustną wynikiem negatywnym, lub do niej nie przystąpiły, mogą złożyć wniosek o do ministra o ponowne przystąpienie do egzaminu. Należy to zrobić najpóźniej na 40 dni przed wybranym terminem kolejnego egzaminu.

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie zdobycia uprawnień przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna, w terminie określonym przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, a ogłoszonego w dzienniku urzędowym Ministra i na stronie internetowej Ministerstwa. Aby wziąć udział w postępowaniu należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień, zawierający:

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności w zakresie w/w przestępstw,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości,
 • dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające wizerunek kandydata,
 • dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, np. dokumentujący dwuletnie doświadczenie zawodowe świadczące o nabyciu wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu jak osoby, które odbyły praktykę zawodową,
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Po rozpatrzeniu wniosku Komisja zawiadamia kandydata o terminie egzaminu pisemnego. Każda osoba, która zdała egzamin zawodowy i otrzymała uprawnienia, wpisywana jest do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Rejestr jest publicznie dostępny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.