Kiedy rzeczoznawca może stracić uprawnienia?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, nadane mu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Rzeczoznawca może dokonywać określenia wartości również maszyn oraz urządzeń trwale związanych z daną nieruchomością.

Ten zawód pozwala na sporządzanie ekspertyz i opracowań dotyczących m.in. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji bądź na potrzeby indywidualnego inwestora, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, skutków finansowych uchwalania albo zmiany planów miejscowych.

Rzeczoznawca majątkowy

fot. bigstockphoto.com

Rzeczoznawca majątkowy nabywa swoje uprawnienia wraz z tytułem zawodowym z dniem wpisania go do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba. Powinien on pracować obiektywnie i niezależnie określając wartość nieruchomości zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz z obowiązującymi standardami, a także z zachowaniem szczególnej staranności. Rzeczoznawca może odmówić wykonania wyceny tylko, gdy zagraża to jego obiektywizmowi, czyli np. w przypadku konfliktu lub niedozwolonych nacisków.

Jeśli rzeczoznawca nie wypełnia swoich obowiązków podlega wówczas odpowiedzialności zawodowej oraz karze: upomnienia, nagany, zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych na okres od pół roku do nawet ponownego zdania egzaminu, pozbawienia uprawnień zawodowych. Utrata uprawnień zawodowych może również nastąpić w przypadku skazania za przestępstwa (skarbowe bądź przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, wymiarowi sprawiedliwości, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego) lub utraty zdolności do czynności prawnych.

W przypadku gdy rzeczoznawca wykonuje swoje obowiązki nierzetelnie i bez należytej staranności, zostaje zmuszony do udziału w postępowaniu wyjaśniającym, które prowadzi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Utrata uprawnień rzeczoznawcy następuje na podstawie przeprowadzonego przed Ministrem Infrastruktury i Rozwoju postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.