Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy powinien wykonywać swój zawód w sposób samodzielny i niezależny w ramach posiadanych uprawnień, kierując się również porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, dobrem klienta, a także kodeksem etyki zawodowej. Powinny go cechować: rzetelność, uczciwość, staranność, bezstronność oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. Nie może on podejmować działań związanych z nieuczciwą konkurencją, lecz stawiać na te, u których podstaw leży koleżeństwo, wzajemna lojalność i współpraca z innymi wykonującymi jego zawód.

Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawców

Celem kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego jest sformułowanie zakresu obowiązków oraz zdefiniowanie właściwego zachowania wykonawców tego zawodu, zebranie wartości etycznych, ukazanie prawidłowych postaw, sprecyzowanie sposobu postępowania wobec klientów, a także współpracowników, które kształtują reputację zawodu.

Wśród założeń kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego znajdziemy:

 • stosowanie zasad bezstronności oraz poszanowania prawa,
 • ponoszenie odpowiedzialności za treść oraz formę opracowań, których dany rzeczoznawca jest autorem,
 • dbanie o godność zawodu i dobrej opinii o zawodzie rzeczoznawcy, zarówno w działalności zawodowej, jak i w swoim życiu prywatnym,
 • branie odpowiedzialności za powierzone zadania, a także wykonywanie ich z należytą starannością,
 • przestrzeganie tajemnicy zawodowej i rzetelne postępowanie wobec klienta,
 • wykonywanie wyłącznie takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada się odpowiednią wiedzę oraz kompetencje zawodowe,
 • reagowanie na nieprzestrzeganie kodeksu etyki zawodowej przez innego fachowca z rzeczoznawstwa majątkowego,
 • obiektywne wykonywanie operatów szacunkowych i w sposób wolny od uzależnień od klienta,
 • zrozumiałe, przejrzyste, czytelne i wedle najlepszej woli, a także wiedzy wykonywanie czynności zawodowych,
 • uszanowanie swojej pracy przez proponowanie wynagrodzenia wyłącznie godnego wykonywanego dzieła,
 • bycie obiektywnym i świadomym swoich umiejętności (niepodejmowanie zadań wykraczających poza kompetencje i udzielanie niezależnych, uczciwych porad).

Zasady ogólne dotyczące etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych zostały opisane w Uchwale nr 13/08, na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM dnia 24 września 2008 r. („Kodeks etyki zawodowej”). Wynikają one z ogólnych norm etycznych przystosowanych do tego zawodu jako zawodu zaufania publicznego. Przepisy te obowiązują wszystkich rzeczoznawców majątkowych niezależnie od przynależności do organizacji zawodowej czy też formy ich działania.

Naruszenie obowiązków powyższego kodeksu stanowi uchybienie powadze oraz godności zawodu, za które każdy rzeczoznawca majątkowy odpowiada dyscyplinarnie. Związane z tym działania prowadzi organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych bądź Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.