Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Wartość odtworzeniowa nieruchomości to wartość równa kosztom odtworzenia (remontu, naprawy, odbudowy)  nieruchomości z uwzględnieniem stopnia jej zużycia. Określa się ją dla nieruchomości, które nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku, lub gdy narzucają to przepisy szczególne.


Określając tę wartość, oddzielnie ustala się wartość gruntu i części składowych. Przy określaniu wartości części składowych bierze się pod uwagę koszt ich odtworzenia lub zastąpienia, po uprzednim odjęciu wartości ich zużycia. Wartość gruntu natomiast jest to koszt, jaki należałoby ponieść na zakup nieruchomości o takich samych cechach.

Wycena mieszkań

Aby określić wartość odtworzeniową nieruchomości należy:

  • oszacować wartość gruntu,
  • oszacować koszt odtworzenia budynków i części składowych nieruchomości,
  • ustalić stopień zużycia budynków wraz z częściami składowymi poprzez uwzględnienie ich wieku, stanu technicznego, wykorzystanych technologii.

Koszty zastąpienia należy obliczyć poprzez zastosowanie elementów zachowujących tę samą funkcjonalność, jednak wykonanych w aktualnych technologiach, a koszty odtworzenia poprzez zastosowanie elementów powstałych w tej samej technologii.

Obliczenia kosztów odtworzenia można dokonać przy użyciu techniki szczegółowej lub wskaźnikowej. Technika szczegółowa polega na tym, że cenę każdego elementu budowlanego określa się oddzielnie, a następnie sumuje, by uzyskać koszt odtworzenia. Za pomocą techniki wskaźnikowej natomiast cenę odtworzenia uzyskuje się przez pomnożenie ceny i liczby jednostek podlegających wycenie. Cena uzyskana w ten sposób odnosi się do metra kwadratowego lub sześciennego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.