Zmiany prawa dotyczące rzeczoznawców majątkowych

Od 1 września 2017 roku, za sprawą nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, zawód rzeczoznawcy podlega bezpośrednio pod Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który będzie wyznaczał standardy i normy zawodu. Powrócił też obowiązek doskonalenia zawodowego raz na pięć lat.

Do tej pory rzeczoznawcy majątkowi byli zrzeszani w stowarzyszeniach. Teraz mianem organizacji zawodowej uznaje się też izby gospodarcze. Jednak ważnym warunkiem jest, aby połowa członków posiadała status podmiotu gospodarczego. Ta sama reguła obowiązuje w przypadku stowarzyszeń. W celu usystematyzowania z normami europejskim, definicja wartości rynkowej jest tożsama z regulacjami unijnymi i tylko taką należy stosować. Nowe zasady dotyczą też wyceny nieruchomości w związku z koniecznością podania opłaty adiacenckiej. Po nowelizacji wartość nieruchomości to suma wartości wszystkich działek w danej nieruchomości, które można samodzielnie zagospodarować.

Lictacja komornicza nieruchomosci

fot. JanPietruszka/bigstockphoto.com

W przypadku zmian założeń prawnych lub wystąpienia nowych czynników rynkowych, do każdego przygotowanego operatu szacunkowego konieczne jest dołączenie analizy jego aktualności. Zasada ta dotyczy też wszystkich operatów sporządzonych przed 1 września, które obecnie są wymagane. Natomiast co do ostatecznego wykorzystania danego operatu decydować będzie organ prowadzący postępowanie administracyjne. Ponadto od 1 września 2017 r. wyciąg z operatu szacunkowego nie jest już częścią opinii o wartości nieruchomości. W związku z tym rzeczoznawcy majątkowi nie mają już obowiązku przekazywania go organom prowadzącym kataster nieruchomości. Natomiast w kwestii doskonalenia kwalifikacji zawodowych niezbędne jest przechowywanie dokumentów potwierdzających ich zdobycie przez okres pięć lat. Przepis ten zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 roku, a Komisja Odpowiedzialności Zawodowej będzie mogła to weryfikować od 1 stycznia 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.