Powszechne Krajowe Zasady Wyceny

PKZW, czyli Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, zaleca się rzeczoznawcom majątkowym, którzy są zrzeszeni w sfederowanych stowarzyszeniach, aby czerpać z dobrych praktyk zawodowych, jak również jako dorobek zaangażowanego środowiska.

Należy podkreślić, że jedynym standardem zawodowym, który obowiązuje wszystkich rzeczoznawców majątkowych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2010.102.651 ze zm.), jest standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych: „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” (Dz. Urz. Min. Infrastruktury z 2010 r. Nr 1, poz. 1). Został on ogłoszony Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 04 stycznia 2010 r.

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny

Kluczowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie wyceny nieruchomości są:

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (tekst jednolity: Dz.U. 2014 nr 0 poz. 518),
• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.(tekst jednolity Dz.U.2013.707 ),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zmianami).

Wchodzące w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny noty interpretacyjne, a także tymczasowe noty interpretacyjne oraz standardy wyceny, nie stanowią w myśl przepisów podstaw do wykonywania operatu szacunkowego. Jednakże specjaliści podkreślają, że mogą stanowić one podstawy metodyczne do jego opracowania.

Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 7 kwietnia 2014 roku podjęła uchwałę Nr 1/04/2014 o rezygnacji z dotychczas obowiązującej numeracji poszczególnych not interpretacyjnych i standardów. Równolegle Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych poprzez uchwałę nr 3/04/2014 dokonała zmiany nazwy Noty Interpretacyjnej “Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” na Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny “Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”.

Zgodnie z ustaleniami i wszelkimi regulacjami w skład Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny rekomendowanych do stosowania przez rzeczoznawców majątkowych, którzy są członkami sfederowanych w ramach PFSRM stowarzyszeń, zalicza się:
• KRAJOWE STANDARDY WYCENY – PODSTAWOWE (KSWP),
• KRAJOWE STANDARDY WYCENY – SPECJALISTYCZNE (KSWS),
• NOTY INTERPRETACYJNE (NI),
• TYMCZASOWE NOTY INTERPRETACYJNE (TNI).

Należy również zaznaczyć, że dnia 16 grudnia 2013 roku Rada Krajowa zdecydowała o wyłączeniu ze składu Powszechny Krajowych Zasad Wyceny poniższych standardów:
• Standardu Wyceny Podstawowego “Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa” KSWP 1
• Standardu Wyceny Podstawowego “Wartości inne niż wartość rynkowa” KSWP 2
• Standardu Wyceny Podstawowego “Operat szacunkowy” KSWP 3
• Standardu Wyceny Specjalistycznego “Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dla potrzeb realizacji prawa do rekompensaty” KSWS 1.1.

W dniu 16 marca 2014 roku standardy te zostały wycofane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *